KFS – KRAJOWY FUNDUSZ SZKOLENIOWY

Nawet 100% dofinansowania szkoleń

KFS (Krajowy Fundusz Szkoleniowy) jest rozwiązaniem zaprojektowanym przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej oraz finansowanym ze środków Funduszu Pracy.

Krajowy Fundusz szkoleniowy jest przeznaczony dla pracodawców, wspomagających przekwalifikowanie lub aktualizację wiedzy i umiejętności osób pracujących.

Cele krajowego funduszu szkoleniowego

Celem utworzenia KFS-u (Krajowego Funduszu Szkoleniowego) jest zapobieganie utraty zatrudnienia osób pracujących, z powodu kompetencji nieadekwatnych do wymagań dynamicznie zmieniającej się gospodarki.

Zwiększenie inwestycji w potencjał kadrowy powinno poprawić zarówno pozycję firmy, jak i samych pracowników na konkurencyjnym rynku pracy.

Krajowy Fundusz Szkoleniowy grafika

Dla kogo dofinansowanie z KFS

KFS dofinansowanie szkoleń

O dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego mogą wystąpić wszyscy pracodawcy, w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 25 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, tj. jednostki organizacyjne, chociażby nie posiadały osobowości prawnej, a także osoby fizyczne, jeżeli zatrudniają co najmniej jednego pracownika na umowę o pracę.

Natomiast nie może skorzystać ze wsparcia środkami KFS osoba prowadząca działalność gospodarczą niezatrudniającą żadnego pracownika lub np. zatrudniająca wykonawców na podstawie umowy o dzieło.

Nie ma znaczenia, czy jest to umowa na czas nieokreślony, czy określony, a także czy na pełen etat, czy tylko na część etatu.

Środki KFS przekazane pracodawcom prowadzącym działalność gospodarczą w rozumieniu prawa konkurencji UE, stanowią pomoc de minimis.

KTO MOŻE WNIOSKOWAĆ O PRZYZNANIE DOFINANSOWANIA W RAMACH KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO (KFS)?

O dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego mogą wystąpić wszyscy pracodawcy, którzy zamierzają inwestować w podnoszenie swoich własnych kompetencji lub kompetencji osób pracujących w firmie. Kto może zostać przeszkolony w ramach środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS)?

KTO MOŻE ZOSTAĆ PRZESZKOLONY W RAMACH ŚRODKÓW KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO (KFS)?

Ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) mogą zostać przeszkoleni pracownicy bez względu na rodzaj zawartej umowy o pracę, a także czy jest to praca na pełen czy część etatu. Ponadto – pracodawca jako osoba pracująca może skorzystać z kształcenia ustawicznego finansowanego przez KFS na takich samych zasadach jak jego pracownicy.

Jakie koszty mogą być pokryte w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego?

Audyt potrzeb

Określenie potrzeb pracodawcy w zakresie kształcenia ustawicznego w związku z ubieganiem się o sfinansowanie tego kształcenia ze środków KFS (Krajowy Fundusz Szkoleniowy)

Szkolenia

Szkolenia, kursy i studia podyplomowe realizowane z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą

Certyfikacje

Egzaminy umożliwiające uzyskanie dyplomów potwierdzających nabycie umiejętności, kwalifikacji lub uprawnień zawodowych

Badania wstępne

Badania lekarskie i psychologiczne wymagane do podjęcia kształcenia lub pracy zawodowej po ukończonym kształceniu oraz ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z podjętym kształceniem.

W jakiej wysokości środki mogą zostać przyznane w ramach KFS?

Pracodawca może otrzymać środki na sfinansowanie:

80 %

kosztów kształcenia ustawicznego, nie więcej jednak niż do wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika,

100 %

kosztów kształcenia ustawicznego – jeśli należy do grupy mikroprzedsiębiorców, nie więcej jednak niż do wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika.

Procedura ubiegania się o środki z KFS:

Przykładowe wnioski do pobrania

Pracodawca planujący zorganizowanie szkolenia musi złożyć do powiatowego urzędu pracy właściwego ze względu na siedzibę pracodawcy albo miejsce prowadzenia działalności dokumenty, w tym wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego.

Wybór instytucji edukacyjnej prowadzącej kształcenie ustawiczne lub przeprowadzającej egzamin pozostawia się do decyzji pracodawcy.

Wniosek Premium Consulting
Podpis elektroniczny

Jak złożyć wniosek?

Wniosek może być złożony w formie papierowej lub elektronicznej. Wniosek złożony w formie elektronicznej musi posiadać:

 • bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu z zachowaniem zasad przewidzianych w przepisach o podpisie elektronicznym albo
 • podpis potwierdzony profilem zaufanym elektronicznej platformy usług administracji publicznej.

W ramach współpracy z firma Premium Consulting możesz sfinansować szkolenie Skuteczny E-marketing

Skuteczny E-marketing

Korzyści z udziału w szkoleniu

Wiedza marketingowa, dzięki której Twoja firma szybko…

stanie się silną, rozpoznawalną marką,

zbuduje większą wartość oferowanych produktów lub usług,

przestanie konkurować ceną,

udoskonali swój model biznesowy,

będzie generowała większe zyski.

Poznasz narzędzia, dzięki którym…

dotrzesz do setek tysięcy potencjalnych klientów,

zbierzesz dane o ich zachowaniach na Twojej stronie www,

błyskawicznie zareagujesz na ich potrzeby,

oszczędzisz czas, energię i pieniądze.

zautomatyzujesz procesy sprzedażowe,

Analiza behawioralna Twoich klientów, która powie Ci…

jak zachowują się w internecie i jak pokierować ich ruchem, by dokonali zakupu,

czego szukają na Twojej stronie www, a czego na niej nie znajdują,

jak zmienić układ strony, by zwiększyć sprzedaż,

jak pozyskać klientów i jak zarządzać lejkiem sprzedażowym.

Szczegółowa agenda szkolenia Skuteczny E-marketing

Wraz z opisem celów szkolenia

Nazwa modułu

1. Komunikacja marketingowa w mediach społecznościowych

 • Jak dziś klienci nawiązują pierwszy kontakt z marką.
 • Dlaczego potrzebna jest dobra strona docelowa i dlaczego jest to Twój priorytet.
 • Jaki jest wpływ mediów społecznościowych na budowanie świadomości marki.
 • Który z dostępnych kanałów socialowych wybrać do komunikacji z klientami.
 • Jak zachowują się użytkownicy mediów społecznościowych na stronie www.
 • Jak sprzedawać usługi poprzez media społecznościowe.
 • Jakie okazje tracę gdy nie ma mojego biznesu w social media.

Cel modułu

Moduł ma na celu wskazanie Tobie i Twojej firmie społecznościowych kanałów marketingowych. W ramach tego modułu zostaną przeanalizowane dotychczasowe praktyki firmy oraz wypracowane zasady oraz taktyki zwiększające widoczność marki. Podczas warsztatu uczestnicy zaprojektują model propagacji treści w mediach społecznościowych oraz wdrożą konkretne narzędzia zwiększające zasięgi organiczne.

Nazwa modułu

2. Branding – generator większej sprzedaży

 • Czym dokładnie jest branding i po co z niego korzystać?
 • Diagnoza marki – czyli marka z punktu widzenia klienta.
 • Opowieści marek – idea marketingu narracyjnego.
 • Budowanie wizerunku – zarządzanie marką i kreowanie jej osobowości.
 • Pozycjonowanie marki.
 • Techniki budowania wartości postrzeganej marki.

Cel modułu

Moduł ma na celu przeanalizowanie kwestii związanych z budową silnej marki.
Wyłapanie w trakcie dyskusji co jest wzmacniające oczekiwaną percepcję marki a co działa wręcz przeciwnie. Uczestnicy warsztatu wypracują również przymiotniki pozycjonujące markę oraz przynajmniej kilka sloganów
reklamowych. W tej części uczestnicy poznają case’y udanych wdrożeń storytellingowych, które uzyskały ponadnormatywną stopę ROI.

Nazwa modułu

3. E-mail marketing – planowanie, tworzenie i analizowanie kampanii e-mail marketingowych

 • Strategia mailingowa – wybór grupy docelowej i ich segmentowanie, określenie celu oraz kalendarza wysyłek.
 • Przygotowanie mailingu – układ, treść, grafiki i odnośniki – elementy tworzące idealny mailing.
 • Pola: Temat i nadawca – jakie one mają znaczenie?
 • Badanie efektywności – docieralności i klikalności, czyli jak interpretować kluczowe wskaźniki?
 • Jaką wybrać platformę do mailingu?

Cel modułu

W ramach modułu uczestnicy warsztatu dowiedzą się z jakich narzędzi e-mail marketingowych korzystać aby efektywnie docierać do core targetu. Podczas części praktycznej zaprojektują 3 szablony wiadomości, które będą służyły za prototyp przy projektowaniu przyszłych kampanii. Uczestnicy warsztatu dowiedzą się również jakie są najbardziej skuteczne formy prowadzonych kampanii oraz jak pozyskiwać skutecznie leady w trakcie działań.

Nazwa modułu

4. Copywriting – Jak jedno słowo potrafi wpłynąć na skuteczność marketingową tekstu

 • Jaki jest cel copywritingu?
 • Wywieranie wpływu, neuromarketing – perswazja i argumentacja
 • Tytuł, lead, zakończenie – składowe, których nie może zabraknąć.
 • Podstawy budowy tekstu sprzedającego – jakich błędów unikać?
 • Czym są słowa kluczowe, meta tagi i jak je wykorzystywać?

Cel modułu

Podczas tego modułu zostanie praktycznie przećwiczona koncepcja tworzenia narracji marketingowej. Uczestnicy będę wypracowywali różne formy materiałów marketingowych. Zarówno w formie tzw. content marketingu jak i tworzenia oferty zawierającej właściwie zaprojektowane i zaprezentowane USP (unique selling proposition), ESP (emotional selling proposition), RTB (reason to belive).

Nazwa modułu

5. Co robią nasi klienci na naszych stronach WWW

 • Big Data i targetowanie oferty – jak to działa i co nam daje
 • Monitoring zachowania kontaktów w Internecie.
 • Analizowanie dostępnych danych.
 • Optymalizacja stron www pod kątem wyszukiwarki (SEO).

Cel modułu

Moduł ma w praktyczny sposób nauczyć uczestników warsztatu korzystać z narzędzi analitycznych i monitorujących działania w Internecie w celu sformułowania insightów. Każdy z uczestników tego warsztatu będzie miał za zadanie po analizie danych wyciągnąć wnioski oraz zaprezentować koncepty pozwalające optymalizować kampanie e marketingowe. Dzięki temu modułowi uczestnicy będą w stanie samodzielnie pozyskiwać leady z systemu zbierającego dane behawioralne użytkowników.

Jesteśmy w stanie zorganizować dla Twojej firmy szerokie spektrum szkoleń z dopasowaniem do merytorycznych potrzeb.

Szkolenie może odbyć się na terenie Twojej firmy lub w innej dogodnej lokalizacji.

Jeśli masz jakieś pytania, wypełnij formularz, a my skontaktujemy się z Tobą

Karolina Łodyga

Karolina Łodyga

Skontaktuj się ze mną

Razem dobierzemy optymalny
program szkolenia dla Twoich potrzeb

Tel. +48 22 299 25 26

Jakie działania możliwe do sfinansowania ze środków KFS obejmuje pojęcie „określenie potrzeb szkoleniowych”?

Pod pojęciem „określenie potrzeb pracodawcy” rozumiane są wszelkie działania podejmowane przez pracodawcę, które pomogą mu w możliwie najefektywniejszym zdiagnozowaniu lub doprecyzowaniu potrzeb szkoleniowych występujących w zakładzie pracy.

Aby dopasować idealnie do specyfiki Twojej firmy tematykę szkolenia,
wykonaj audyt potrzeb szkoleniowych

Przez potrzeby szkoleniowe należy rozumieć zarówno ogólne określenie potrzeb dla danego zakładu pracy, jak i dla poszczególnych osób, przy uwzględnieniu aktualnych i przyszłych potrzeb pracodawcy wynikających np. z planowanego rozwoju firmy i przesunięć na stanowiskach pracy.

Diagnoza potrzeb szkoleniowych może też obejmować dobranie odpowiednich szkoleń z oferty występującej na rynku, jak też przygotowanie oferty odpowiadającej indywidualnym potrzebom danego pracodawcy.

Mariusz Łodyga na konferencji

Działania pracodawcy w zakresie określania potrzeb szkoleniowych mogą mieć formę np. poradnictwa lub konsultacji udzielanych przez fiirmy szkoleniowe bądź doradcze.

Określanie potrzeb szkoleniowych pracodawcy należy rozumieć szeroko, jednakże ocena zasadności sfinansowania ze środków KFS omawianych działań pozostaje w gestii Urzędu Pracy.

Pracodawca powinien we wniosku o finansowanie kształcenia ustawicznego ze środków KFS wskazać uzasadnienie dla poniesienia takich kosztów, a Urząd Pracy powinien ocenić, czy i w jakim zakresie należy finansować takie działanie. Urząd Pracy powinien rozważyć, czy określenie potrzeb pracodawcy przełoży się na bardziej efektywne wydatkowanie środków KFS.

FAQ – czyli najczęściej zadawane pytania dotyczące KFS – Krajowego Funduszu Szkoleń

Czy moja firma kwalifikuje się do skorzystania z KFS?

Jeśli twoja firma jest polską firmą, która zatrudnia pracowników na umowę o pracę (może być to również osoba zatrudniona zatrudniona na niepełny etat) lub umowę zlecenie, to spełnia warunki wstępne, które umożliwiają ubieganie się o dofinansowanie.

Jak wysokie może być dofinansowanie szkoleń realizowanych w ramach KFS?

Wysokość dofinansowania KFS jest różna w zależności od wielkości firmy. W przypadku mikroprzedsiębiorstwa (do 10 pracowników) dofinansowanie wynosi 100% kosztów szkolenia. W przypadku małych i średnich firm wysokość dofinansowania wynosi 80%.

Jak przebiega procedura aplikowania po środki z KFS?

Procedura ubiegania się o środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego rozpoczyna się od ustalenia potrzeb szkoleniowych, a następnie na tej podstawie przygotowuje się wniosek o dofinansowanie, który przedkłada się w Urzędzie Pracy właściwym dla danego przedsiębiorstwa. Czyli na przykład: warszawska firma składa wniosek w UP m.st. Warszawy.

Czy możecie wypełnić wnioski do KFS za nas?

Możemy przygotować wszystkie niezbędne dokumenty wymagane przy aplikowaniu do KFS. W tym przypadku jednak pobieramy opłatę za przygotowanie dokumentacji.

Ilu pracowników mogę przeszkolić z wykorzystaniem KFS?

Wszystkich, których zatrudniasz. Jednak o tym, czy otrzymasz środki decyduje wysokość dostępnych środków w danej chwili. Jeśli zatrudniasz, na przykład 30 ludzi, to teoretycznie możesz ich przeszkolić w ramach KFS.

Jaką kwotę mogę pozyskać na szkolenie w ramach KFS?

W ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego istnieje możliwość pozyskania dofinansowania w wysokości trzykrotności średniego wynagrodzenia brutto w polskiej gospodarce. Czyli na dziś stanowi to kwotę bliską 11 900 PLN na zatrudnioną w przedsiębiorstwie osobę. Zakładając, że prowadzisz mikroprzedsiębiorstwo, które zatrudnia pięciu pracowników kwota możliwa do uzyskania wynosi blisko 60 000 PLN.

Jednak wiele również zależy od regionu, w którym firma funkcjonuje i stara się o dofinansowanie – dodatkowe informacje można uzyskać we właściwym urzędzie pracy – na przykład w Poznaniu, kwota ta wynosi maksymalnie 5.000zł na osobę.

Moja firma zatrudnia 20 ludzi. Jaka jest wysokość wkładu własnego?

W przypadku firm zatrudniających więcej niż 10 osób wkład własny wynosi 20% kosztów realizowanego szkolenia.

Czy mogę dostosować program finansowanego przez KFS szkolenia pod szczegółowe potrzeby mojej firmy?

Krajowy Fundusz Szkoleniowy jest zaprojektowany w ten sposób, by właśnie poprzez dopasowanie szkoleń pod konkretne potrzeby przedsiębiorstwa podnieść ich konkurencyjność. Zaletą tego rozwiązania jest to, że w trakcie ustalania szczegółowego zakresu tematycznego możesz wypracować najbardziej optymalną formułę merytoryczną dla swojego biznesu.

Czy w ramach środków dostępnych w KFS mogę wykonać audyt potrzeb szkoleniowych przed zleceniem szkolenia?

Możesz wykonać audyt potrzeb szkoleniowych zarówno w formie konsultacji jak i bardzo szczegółowego audytu. W przypadku firmy Premium Consulting taki szczegółowy audyt przedstawia zagadnienia związane z obszarem marketingowego działania twojej firmy. Dzięki dokładnemu ustaleniu mocnych i słabych stron komunikacji marketingowej twojej firmy jesteśmy w stanie przygotować kompleksowe zalecenia szkoleniowe.

Czy w ramach KFS mogę zlecić przeprowadzenie cyklu szkoleniowego dedykowanego mojej firmie?

Cykle szkoleniowe są możliwe. Praktyka pokazuje, że pracownicy firm, którzy są szkoleni w trybie cyklicznym osiągają najlepsze rezultaty. Wychodzimy z założenia, że jednorazowe szkolenia są dobre jako podstawa, jednak to dopiero cykle szkoleniowe sprawiają, że zdobyta wiedza i umiejętności nabierają ugruntowanego charakteru.

Czy po przeprowadzonym szkoleniu w ramach KFS pracownicy otrzymają certyfikaty lub zaświadczenia?

Cykle szkoleniowe są możliwe. Praktyka pokazuje, że pracownicy firm, którzy są szkoleni w trybie cyklicznym osiągają najlepsze rezultaty. Wychodzimy z założenia, że jednorazowe szkolenia są dobre jako podstawa, jednak to dopiero cykle szkoleniowe sprawiają, że zdobyta wiedza i umiejętności nabierają ugruntowanego charakteru.

Czy uczestnicy szkoleń realizowanych z wykorzystaniem KFS otrzymają materiały szkoleniowe takie jak prezentacja lub skrypt?

Każdy uczestnik szkolenia otrzymuje stosowne materiały szkoleniowe. W tym zawiera się prezentacja omawiana podczas szkolenia oraz szczegółowy skrypt, który jest kompendium wiedzy z konkretnego zagadnienia. Ponadto uczestnicy otrzymują plik ze wszystkimi linkami do omawianych podczas szkolenia aplikacji oraz banków danych.

Czy szkolenie finansowane z KFS może być zrealizowane w miejscu prowadzonej przez nas działalności?

Szkolenia realizowane przy użyciu środków z KFS mogą być zrealizowane w każdym miejscu naszego kraju. Również w twojej firmie lub na terenie miasta, w którym znajduje się siedziba twojej firmy. Warunkiem wstępnym jest jednak posiadanie odpowiedniego miejsca, które umożliwi przeprowadzenie szkolenia, na przykład salka szkoleniowa lub salka konferencyjna.

Jak powinna być przygotowana sala szkoleniowa?

Wymagania dotyczące sali szkoleniowej są minimalne i sprowadzają się do paru kwestii. Salka szkoleniowa musi być wyposażona w flip chart, rzutnik, ekran, stały dostęp do szerokopasmowego Internetu.

Kto zajmuje się logistyką szkolenia realizowanego na zewnątrz firmy?

To zależy od ustaleń z klientem. Jeśli klient będzie chciał byśmy zajęli się również logistyką szkolenia, możemy to również zrobić. W ten zakres może wejść wybór sali szkoleniowej, zapewnienie hotelu, przerw kawowych, itp.

Czy środki z KFS są ciągle dostępne?

Dostępność środków z KFS nie jest stała i ulega zmianie w ciągu roku. Wysokość dostępnych środków jest zmienna i nie można dokładnie określić kiedy będzie uruchomiona kolejna transza. Trzeba stale monitować ich dostępność na stronach konkretnego Urzędu Pracy.

Ty decydujesz:

Zapraszamy serdecznie do kontaktu z nami w celu określenia szczegółów współpracy lub rozwiania ewentualnych wątpliwości odnośnie skorzystania z oferty KFS – Krajowego Funduszu Szkoleniowego

Karolina Bajon

Karolina Łodyga

Skontaktuj się ze mną
Razem dobierzemy optymalny program szkoleń dla Twoich potrzeb

Tel. +48 663 066 336