AUDYT MARKETINGOWY

Oferta doradztwa marketingowego w zakresie oceny komunikacji marketingowej marek prywatnych (B2C, B2B) oraz marek instytucji publicznych (miast, regionów, ministerstw, urzędów).

SKORZYSTAJ Z NASZYCH ATUTÓW

Sprzedaż w Państwa Firmie zaczęła spadać? Widoczne jest spowolnienie bądź zastopowanie w dalszym rozwoju Państwa marki, Firmy? Nie do końca wiadomo jak obecna komunikacja marketingowa wpływa na realizację celów? Jak Państwa marka jest odbierana przez swoich konsumentów, Klientów, interesariuszy, beneficjentów? Co o niej myślą, jak ją czytają, jakie są jej mocne, a jakie słabe strony? Jakie są kierunki rozwojowe dla Państwa marki? Na te pytania odpowiada audyt marketingowy obecnej komunikacji Państwa marki.

Bogate doświadczenie

Które od lat zdobywamy, zrealizowaliśmy ponad 250 projektów doradczych dla kilkuset klientów z sektora prywatnego i publicznego.

Ogromna wiedza

Do której dostęp mamy dzięki ścisłej współpracy z ekspertami w dziedzinie marketingu, komunikacji i brandingu

Wysoka kreatywność

Którą rozwijamy wciąż tworząc projekty dla różnych klientów

Czym jest Audyt Marketingowy

To ocena komunikacji prowadzonej przez markę opisana w formie dokumentu. Audyt marketingowy obejmuje wszystkie materiały komunikacyjne jakie marka wykorzystuje w przekazie do swoich konsumentów, Klientów, interesariuszy czy beneficjentów.

W ramach audytu oceniamy szczegółowo zarówno elementy identyfikacji wizualnej jak logotyp, jak również dokonujemy analizy komunikacji pod kątem graficznym, językowym oraz technicznym innych materiałów: strona www, materiały informacyjne drukowane, komunikacja ATL (np.: spot TV, radiowy, reklama w prasie czy OOH) oraz BTL (działania online i ich formy – posiadane profile w Social Media, mailing, remarketing, wykorzystanie danych pochodzących z Google Analytics, kampanie display, itd).

Celem audytu jest zbadanie i określenie jaki przekaz dla grupy docelowej budują wykorzystane materiały komunikacyjne, jaki tworzą wizerunek marki, jakie są mocne i słabe strony wykorzystywanych materiałów komunikacyjnych, jak marka może je wykorzystać w bardziej efektywny sposób aby poprawić swój kontakt z grupą docelową, osiągnąć swoje cele.

Korzyści jakie niesie ze sobą Audyt Marketingowy

Wyróżniająca się marka

w ramach audytu marketingowego oceniamy jak przekaz budowany przez materiały komunikacyjne wpływa na postrzeganie marki, jakie buduje z nią skojarzenia, wyróżniki, wartości. Pozwala to na zdiagnozowanie czy moja marka się wyróżnia, czy jest konkurencyjna, jak mogę to zmienić.

Spójna komunikacja

dzięki kompleksowej analizie, będziemy wiedzieć jak obecnie poszczególne materiały komunikacyjne budują wizerunek marki oraz czy jest to spójny przekaz. Spójność komunikacyjna stanowi podstawę do zbudowania jednorodnego przekazu od marki, który w czasach clutter’a komunikacyjnego jest niezbędny aby zostać zauważonym i zapamiętanym.

Efektywność czasowa i kosztowa

określając mocne i słabe strony obecnej komunikacji marki wiemy które kanały i narzędzia komunikacji warto wykorzystać, a które są nieefektywne pod kątem doboru do marki, jej charakteru oraz zachowań i potrzeb grup docelowych, na których nam zależy, jak również trendów w komunikacji i sytuacji konkurencyjnej.

Nasze audyty:

średnio zwiększają sprzedaż o 36%

36

rekordzista zwiększył roczne wyniki finansowe o 78%

78

znajdą zastosowanie w każdej branży

100

* wyniki na podstawie wywiadów z naszymi klientami

Zakres Audytu Marketingowego:

Audyt identyfikacji wizualnej

Diagnoza elementów logotypu – nazwy, grafiki, hasła pod kątem przekazu, spójności, obowiązujących trendów w komunikacji marek z danego obszaru, segmentu.

Audyt kanałów komunikacji marketingowej

Zidentyfikowanie obecnie wykorzystywanych kanałów komunikacji marketingowej offline i online oraz ocena ich wykorzystania w komunikacji pod kątem specyfiki, dopasowania do marki i grupy docelowej.

Audyt komunikacji marketingowej

W której wszystkie przekazy, komunikaty, hasła, nagłówki, tagline’y wychodzące od marki w ramach różnych kanałów komunikacji do grup docelowych są oceniane pod kątem lingwistycznym, neuromarketingowym, wpływu społecznego.

Audyt narzędzi komunikacji marketingowej

Wszystkie narzędzia komunikacji marketingowej offline np.: materiały drukowane, komunikacja ATL w postaci spotów TV, radiowych, reklama w prasie, OOH oraz online jak strona www, profile marki na Social Mediach, mailing, itd. są audytowane pod kątem technicznym oraz treści, przekazu jaki budują do grupy docelowej o marce oraz ich spójności.

Analiza brandingowa marki

Określenie na podstawie wcześniejszych etapów audytu kanałów i narzędzi komunikacji marki jakie cechy, przymiotniki są z marką kojarzone, w jakim stopniu jest to spójny przekaz. Zidentyfikowanie jak to wpływa na pozycjonowanie marki w ujęciu głównych filarów marki jak brand promise czyli obietnica marki, jakie kieruje do swojej grupy docelowej, wartości marki, jej wyróżniki (USP).

Analiza niewykorzystanych narzędzi komunikacji marki

Wskazanie jakie narzędzia komunikacji marketingowej offline i online dana marka ma potencjalnie do wykorzystania w celu poprawienia jakości swojego przekazu do zidentyfikowanych grup docelowych. Identyfikacja możliwości rozwoju również obecnych kanałów i narzędzi komunikacji pod kątem poprawy, udoskonalenia spójnego przekazu marki.

Wskazanie kierunków zmian

Określenie mocnych i słabych stron wykorzystywanych narzędzi i kanałów komunikacji marki vs. jej pozycjonowanie oraz przekaz jaki budują do grup docelowych. Rekomendacja kierunków kolejnych kroków niezbędnych do zmiany, uspójnienia, czytelności i wiarygodności komunikacji marki.

Szczegółowy wykaz etapów i celów pracy:

Etap / Działanie Podetap Dokumentacja
(co otrzymuje klient)
1. Audyt marketingowy ogólny – tzw. Big Picture obecnej sytuacji komunikacji marki 1 a. Audyt identyfikacji wizualnej

–ocena logotypu marki pod kątem graficzno – językowym, analiza przekazu oraz porównanie komunikacji z użyciem identyfikacji wizualnej w odniesieniu do innych marek z danego segmentu, rynku czyli konkurencji.
Spisane wnioski w ujęciu:

 • liczby wykorzystywanych przez markę logotypów oraz ich spójności
 • identyfikacji przekazu jaki niosą logotypy do grup docelowych marki
 • analizy dopasowania logotypu do aktualnych trendów graficzno-słownych oraz ocena w porównaniu z markami konkurencyjnymi
 • posiadania przez markę Księgi Identyfikacji Wizualnej, która wytycza zasady korzystania z logotypu na różnych materiałach komunikacyjnych i zapewnia spójność
1 b. Audyt kluczowych materiałów komunikacyjnych

– czyli tzw. test pierwszego wrażenia określający jaki komunikat o marce budują podstawowe narzędzia komunikacji, jak wpisują się w ogólne trendy graficzne i językowe.

Spisane obserwacje dotyczące:

 • treści i grafik materiałów komunikacyjnych jak strona www, materiały drukowane w postaci folderów, ulotek, katalogów
 • dopasowania do trendów w danym sektorze, rynku z punktu widzenia zastosowanych zdjęć, układu graficznego, stylu i języka
 • określenia key message marki wynikającego z analizowanych materiałów oraz spójności przekazu
 1. Audyt marketingowy szczegółowy – techniczny, lingwistyczny, brandingowy.
2 a. Audyt komunikacji marketingowej

– poddanie szczegółowej ocenie i analizie konkretnych przekazów, tekstów, headline’ów, tagline’ów, czyli warstwy tekstowej jaką posługuje się marka w różnych kanałach komunikacji, używając różnych narzędzi komunikacji.

Spisane wnioski w ujęciu:

 • oceny jasności przekazu wykorzystywanych tekstów
 • analizy stylu komunikacji, zastosowanie testu mglistości Gunninga
 • identyfikacji funkcji poszczególnych tekstów oraz ich dopasowania do roli perswazyjnej a nie tylko informacyjnej czy edukacyjnej
 • kierunków, przykładów, jak można zwiększyć ich czytelność, jasność, wywołać zainteresowanie odbiorcy marki
2 b. Audyt kanałów i narzędzi komunikacji
– czyli szczegółowa analiza wykorzystywanych przez markę kanałów komunikacji offline i online oraz narzędzi jakimi marka buduje przekaz do swoich grup docelowych.
Spisane obserwacje dotyczące:

 • wykorzystywanych kanałów komunikacji – ich doboru i specyfiki pod kątem grup docelowych marki, dopasowania do nich – zarówno kanałów offline oraz online
 • szczegółowych narzędzi komunikacji offline – ATL (spot TV, radiowy, reklama w prasie, OOH) oraz online (strona www, profile marki w Mediach Społecznościowych, mailing, remarketing, kampanie online, wykorzystanie Google Analytics) – analiza techniczna, językowa, graficzna, stylu komunikacji
 • diagnozy key message marki oraz spójności
2 c.  Analiza brandingowa komunikacji marketingowej

– czyli określenie jak przekaz budowany przez różne kanały i materiały komunikacyjne wpływa na postrzeganie marki, jej DNA, odbiór przez grupy docelowe.
Spisane wnioski w ujęciu:

 • zróżnicowania i spójności przekazu marki w zależności od materiałów komunikacyjnych oraz kanału komunikacji
 • zdiagnozowania jak przekaz marki wpływa na jej kluczowe filary pozycjonowania marki jak brand promise, brand values, USP czyli wyróżniki marki na tle konkurencji
 • określenia jaki wizerunek kreuje marka w oczach swoich odbiorców, grup docelowych, z jakimi cechami, przymiotnikami jest ona kojarzona
2 d. Analiza narzędzi niewykorzystanych komunikacyjnie oraz wskazanie kierunków zmian

– zidentyfikowanie jakie obszary narzędzi komunikacji marka ma potencjał do wykorzystania oraz przedstawienie kierunków komunikacyjnych do rozwoju marki.

Spisane insight’y dotyczące:

 • niewykorzystanych obecnie w komunikacji marki kanałów oraz narzędzi marketingowych offline i online, które znacząco mogą wpłynąć na dotarcie z przekazem do grup docelowych marki
 • wskazania mocnych, słabych stron oraz kierunków komunikacji marki, jej przekazu w celu stworzenia spójnej, zrozumiałej, intersującej oraz efektywnej komunikacji w zależności od specyfiki grup docelowych oraz panujących trendów komunikacyjnych, sytuacji na rynku i działań konkurencji

Pobierz ofertę Audytu Marketingowego w PDF

Oferta Audytu Marketingowego

FAQ czyli wszystko o co chcesz nas zapytać

Audyt pozwala firmie spojrzeć na swoje działania marketingowe i brandingowe z zupełnie nowego punktu widzenia: świeżego i niezaangażowanego emocjonalnie. Tym cenniejszego, im większe doświadczenie i wiedza osoby audytującej.

Celem audytu jest wskazanie nie tylko błędów, które najprawdopodobniej obniżają skuteczność (konwersję) marketingu, ale także wskazanie jego nowych możliwości, których aktualnie działania marketingowe jeszcze nie obejmują.

Audyt ma charakter recenzji – a to oznacza, że w jego naturę wpisana jest pewna subiektywność spostrzeżeń – której niestety nie da się w 100% wykluczyć.

Każdy kto chce zidentyfikować obszary działania swojej firmy wymagające korekty. Nie ma biznesu, który nie posiada luk w obszarze marketingowej komunikacji, które nie kosztowałyby go strat. Usługa audytu marketingowego jest dedykowana w szczególności tym biznesom, którym zależy na dynamicznym rozwoju oraz minimalizowania ryzyka związanego z egzekucją błędnie zaprojektowanych kampanii marketingowych.

Nie powinien zamawiać usługi audytu marketingowego menedżer lub właściciel firmy, który nie ma zamiaru skorzystać z wypracowanych wniosków. W takim przypadku jest to zwyczajna strata naszego czasu i klienta pieniędzy.

Raz przeprowadzony audyt marketingowy to dobry początek. Uważamy, że da on w takim przypadku bardzo solidnie opracowaną porcję wiedzy na temat działań marketingowych w audytowanej firmie. Analityka działań biznesowych jest jednak stałym elementem najbardziej konkurencyjnych firm, zatem my rekomendujemy, aby po przeprowadzonym audycie stale prowadzić monitoring kluczowych współczynników.

Tak. Zdecydowanie polecamy systematyczne powtarzanie audytu marketingowego. Dzięki temu firmy są w stanie metodą małych ale systematycznych kroków zwiększać swoją marketingową skuteczność. W takim przypadku zalecenia po audytowe przybierają formę korygującą, dzięki czemu firma zamiast rewolucji przechodzi ewolucję.

Najczęściej klienci zamawiają audyt marketingowy gdy zaczynają odczuwać pierwsze oznaki kryzysu. Jest to klasyczna sytuacja. W naszej opinii audyt marketingowy powinien być przeprowadzony jako badanie profilaktyczne, gdy nie ma jeszcze oznak załamywania się modelu biznesowego.

Audyt marketingowy to badanie o bardzo szerokim spektrum. Jego poszczególne elementy różnią się w zależności od wybranego przez klienta planu audytu marketingowego: Silver, Gold, Platinum. Różnice wynikają z nakładu pracy niezbędnego do przeprowadzenia badania o odpowiedniej głębokości.

Tylko taki, który nie istnieje. Każdy działający biznes należy okresowo monitorować pod względem marketingowej efektywności.

Audyt marketingowy ma formę raportu opracowanego przez zespół naszych ekspertów. Wnioski z raportu są przedstawiane w formie opisowo-prezentacyjnej. Przeciętny audyt zawiera 30-50 stron tekstu.

Czas realizacji zlecenia na przeprowadzenie audytu marketingowego jest zależny od wybranego przez klienta planu (Silver, Gold, Platinum). Różnice w czasie wynikają z głębokości prowadzonych badań. Podstawowy plan realizowany jest mniej więcej w 10 dni, najbogatszy plan realizowany jest średni w okresie 4 tygodni.

Z uwagi na duże obłożenie pracą naszego zespołu eksperckiego czas oczekiwania na rozpoczęcie współpracy wynosi około 10 dni.

Dokładne wyceny znajdują się w tabeli powyżej i są podzielone na trzy plany: Silver, Gold, Platinum. Wychodzimy z założenia, że na plan Silver stać każdą firmę. Uważamy, że nie stać ją natomiast na tracenie klientów w wyników nieprawidłowo realizowanego modelu komunikacji marketingowej.

Tak, jeśli będzie taka konieczność, możemy wdrożyć zalecenia wynikającego z przeprowadzonego audytu marketingowego. Począwszy od przygotowania dla klienta strategii komunikacji marki po wykonanie odpowiednich kreacji odpowiadających opracowanym założeniom.

Jesteśmy elastyczni:

Każdy nasz Klient ma inne wymagania, potrzeby a także znajduje się w odmiennej sytuacji. Dlatego stawiamy na elastyczność naszej oferty.

Oferujemy nie tylko przeprowadzenie audytu marketingowego – ale także tylko niektórych jego fragmentów. Także nie musimy zajmować się całością procesu wdrażania, lecz tylko niektórymi jego aspektami.

Dopasujemy się do Twoich potrzeb!

Pobierz nasz folder w formie PDF

Już teraz możesz pobrać nasz folder i uzyskać pełne kompendium wiedzy na temat świadczonych przez nas usług

Skontaktuj się z nami:

Ty decydujesz:

Zapraszamy serdecznie do kontaktu z nami w celu określenia szczegółów współpracy lub rozwiania ewentualnych wątpliwości odnośnie naszej oferty.

Karolina Bajon

Karolina Łodyga

Skontaktuj się ze mną
Razem dobierzemy optymalny plan działań dla Twoich potrzeb

Tel. +48 663 066 336

Sprawdź, co możemy dla Ciebie zrobić

Premium ConsultingAudyt marketingowy