Regulamin sklepu internetowego

 

Niniejszy Regulamin został wydany na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 1422) i jest udostępniany Użytkownikom nieodpłatnie w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie za pośrednictwem serwisu internetowego.

§ 1 Informacje ogólne

 1. Niniejszy regulamin (dalej: Regulamin) określa zasady korzystania z serwisu internetowego dostępnego pod adresem https://www.premium-consulting.pl (dalej: Serwis internetowy).
 2. Korzystając z serwisu internetowego https://www.premium-consulting.pl. akceptujesz zasady regulaminu, którego aktualna wersja znajduje się pod adresem https://www.premium-consulting.pl/regulamin oraz polityki prywatności, która stanowi integralną część niniejszego regulaminu pod adresem https://www.premium-consulting.pl/polityka-prywatnosci.
 3. Właścicielem serwisu internetowego https://www.premium-consulting.pl jest:

Premium Consulting Mariusz Łodyga
ul. Krańcowa 58/31
61-036 Poznań
NIP: 7822116057
biuro@premium-consulting.pl (dalej: Usługodawca)

 1. Użytkownikiem w rozumieniu Regulaminu jest każda osoba, odwiedzająca lub korzystająca z usług Serwisu internetowego przez przeglądarkę internetową.
 2. Udostępnienie Użytkownikowi oferty Usługodawcy za pośrednictwem Serwisu internetowego jest bezpłatne. Koszty ponoszone przez Użytkownika są związane z nabywaniem Usług i prawa korzystania z nich na własny użytek. Koszty te nie zależą od tego, na ilu urządzaniach Użytkownik korzysta z Serwisu internetowego, a Użytkownik ponosi je jednokrotnie w odniesieniu do każdej zakupionej Usługi.
 3. Przedmiotem działalności Usługodawcy jest udostępnianie Użytkownikowi oferty oraz umożliwienie mu dokonania zakupu oraz realizacji procesu dydaktycznego (dalej: Usługa) zamówionych szkoleń w serwisie internetowym https://www.premium-consulting.pl
 4. W rozumieniu Regulaminu przez Usługę należy rozumieć:
  • proces dydaktyczny realizowany w ramach serwisu internetowego https://www.premium-consulting.pl w spersonalizowanym dla każdego uczestnika trybie umożliwiającym rozpoczęcie nauki w dowolnym momencie oraz jej dowolną, elastyczną organizację czasową dostosowaną do własnych potrzeb i możliwości.
  • kursy online, które mają postać elektronicznych materiałów wideo lu pdf zawierających wykłady, zdjęcia, dokumenty elektroniczne, ćwiczenia, które są utworami w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn. Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 ze zm.), na korzystanie z których licencji udziela Usługodawca.
 5. Warunkiem korzystania z Serwisu internetowego, w tym składania zamówień jest założenie przez Użytkownika, indywidualnego Konta Użytkownika, zapoznanie się z treścią Regulaminu oraz akceptacja jego treści. Akceptacja przez Użytkownika postanowień Regulaminu jest równoznaczna ze złożeniem przez Użytkownika oświadczenia, iż zapoznał się z niniejszym Regulaminem, zrozumiał jego treść oraz w pełni akceptuje jego postanowienia.
 6. Konto Użytkownika jest to przestrzeń serwisu internetowego https://www.premium-consulting.pl, dostępna dla Użytkowników po wprowadzeniu adresu e-mail i hasła, umożliwiająca m.in. dostęp do zakupionych produktów oraz zamieszczanie danych, które są wykorzystywane przez Usługodawcę na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.
 7. Klient – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Usługodawcy zakupu związanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 8. Konsument – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Usługodawcy zakupu niezwiązanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 9. Kupujący – zarówno Konsument, jak i Klient.
 10. Produkt – minimalna i niepodzielna ilość rzeczy ruchomych, która może być przedmiotem zamówienia, a która podana jest w sklepie Usługodawcy jako jednostka miary przy określeniu jego ceny (cena/jednostka), w szczególności kursy online i produkty cyfrowe.

§ 2 Wymagania techniczne

 1. Serwis internetowy wymaga odpowiednio skonfigurowanego komputera podłączonego do sieci Internet. Korzystanie z wybranych funkcji Serwisu internetowego możliwe jest również przy użyciu kompatybilnych tabletów i smartfonów.
 2. Usługodawca nie bierze odpowiedzialności za utrudnienia w korzystaniu z usługi wynikające z błędnej konfiguracji oprogramowania lub sprzętu Użytkownika, bądź wynikające z problemów ze sprzętem lub łączem internetowym Użytkownika.
 3. W celu rejestracji Konta Użytkownika, Użytkownik musi posiadać założone i aktywne konto poczty e-mail.

§ 3 Konto użytkownika

 1. Utworzenie indywidualnego Konta Użytkownika jest konieczne do korzystania przez Użytkownika z Serwisu internetowego oraz ze świadczonych przez Usługodawcę za pośrednictwem Serwisu internetowego.
 2. Osoby fizyczne nieposiadające zdolności do czynności prawnych lub posiadające ograniczoną zdolność do czynności prawnych mogą założyć Konto Użytkownika jeśli uzyskają zgodę przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego.
 3. Założenie konta w Serwisie internetowym jest bezpłatne. Aby tego dokonać należy wypełnić formularz rejestracyjny i postępować zgodnie ze wskazówkami pojawiającymi się podczas rejestracji na stronie https://www.premium-consulting.pl/kokpit.
 4. Zatwierdzenie formularza rejestracyjnego wypełnionego przez Użytkownika jest równoznaczne ze złożeniem przez Użytkownika oświadczenia, iż podane dane osobowe są prawdziwe oraz, że Użytkownik jest uprawniony do dysponowania tymi danymi osobowymi. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za podanie danych osobowych niezgodnych z rzeczywistością, nieprawdziwych lub dotyczących osób trzecich, a nie Użytkownika.
 5. Dane Użytkownika stanowią dane uczestnika kursu i są wymagane w procesie realizacji kształcenia.
 6. Niedozwolone jest zakładanie kilku kont przez jedną osobę, ani udostępnianie posiadanego konta innym osobom.
 7. Użytkownik zobowiązuje się do zabezpieczenia i opieki nad poufnymi danymi, takimi jak hasło dostępu do serwisu.
 8. Użytkownik zobowiązuje się do niepodejmowania działań, które mogłyby powodować destabilizację działania serwisu Usługodawcy, bądź mogących w jakikolwiek sposób utrudniać korzystanie z Serwisu internetowego innym Użytkownikom.
 9. Użytkownik zobowiązuje się do niepodejmowania prób uzyskania dostępu do zasobów, do których nie ma uprawnień. Niedozwolone jest stosowanie zautomatyzowanych narzędzi wysyłających dane do serwerów Usługodawcy lub pobierających z nich dane.
 10. Konta Użytkowników, którzy nie przestrzegają zasad niniejszego regulaminu, mogą zostać zablokowane lub usunięte.
 11. Umowa na korzystanie z Serwisu internetowego zostaje zawarta na czas nieokreślony z chwilą dokonania rejestracji Konta Użytkownika.
 12. Użytkownik może w każdej chwili zaprzestać korzystania z serwisu i skasować założone konto wysyłając odpowiednią informację na adres e-mail biuro@premium-consulting.pl
 13. W celu optymalizacji procesu edukacyjnego Serwis internetowy zbiera szczegółowe dane o postępach nauki w serwisie, w tym informacje na temat przerabianych lekcji.

§ 4 Zawarcie umowy i realizacja

 1. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę. Ze względu na spersonalizowany charakter Serwisu internetowego, nauka i zakup produktów cyfrowych mogą zostać rozpoczęte w dowolnym momencie.
 2. W celu złożenia zamówienia Użytkownik powinien wykonać co najmniej następujące czynności, z których część może być wielokrotnie powtarzana:
  • dodanie do koszyka Usługi lub Produktu;
  • wybór rodzaju płatności;
  • złożenie w sklepie zamówienia poprzez użycie przycisku „Kupuję i płacę”.
 3. Wysokość opłat za produkty i uczestnictwo w poszczególnych kursach podana jest w ramach Serwisu internetowego. Ceny produktów i kursów podane na stronie uwzględniają podatek VAT w wysokości 23% wynikającej z powszechnie obowiązujących przepisów prawa polskiego.
 4. Dostępne są następujące formy płatności:
  • płatność on-line za pośrednictwem współpracujących dostawców płatności on-line.
 5. Przy płatności on-line, płatność może zostać dokonana bezpośrednio po złożeniu zamówienia za pośrednictwem jednej z metod. Realizacja płatności następuje w tym wypadku zazwyczaj w ciągu kilku minut od jej rozpoczęcia.
 6. Szczegółowe zasady korzystania z form płatności udostępnianych przez dostawców zewnętrznych określone są w ramach odpowiednich regulaminów udostępnianych przez tych dostawców. Korzystanie z tych form płatności wiąże się z akceptacją postanowień ww. regulaminów. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za realizację procesu płatności przez dostawców zewnętrznych.
 7. Dokonanie płatności jest równoznaczne z zawarciem pomiędzy Użytkownikiem, a Usługodawcom umowy w formie elektronicznej o świadczenie wybranej Usługi (lub Usług) szkoleniowej zgodnie z opisem Usługi w Serwisie internetowym oraz postanowieniami Regulaminu.
 8. W przypadku, gdy płatność nie jest dokonywana przez Użytkownika, bądź Użytkownik zwolniony jest z płatności za uczestnictwo, zawarcie Umowy następuje w formie elektronicznej w momencie pierwszego zalogowania się Użytkownika do Serwisu internetowego.
 9. Zawarcie Umowy może także nastąpić w inny sposób w razie udostępnienia takiej możliwości przez Usługodawcę lub za porozumieniem stron.
 10. Pełny dostęp do zakupionych szkoleń w ramach Serwisu internetowego aktywowany jest po dokonaniu płatności (zawarciu Umowy).
 11. Pierwsze pobranie produktu lub zalogowanie się Użytkownika do zakupionego kursu w Serwisie internetowym jest równoznaczne z rozpoczęciem faktycznej realizacji Usługi.
 12. Jeśli podmiotem dokonującym zakupu jest inna osoba niż Użytkownik, bądź jest nim firma lub instytucja, należy w sekcji danych fakturowych formularza zamówienia podać właściwe dane nabywcy do wystawienia faktury VAT.
 13. W przypadku przekroczenia przez Użytkownika terminu wskazanego powyżej oraz braku możliwości uzyskania porozumienia w kwestii przedłużenia terminu realizacji usługi Usługodawca zastrzega sobie prawo do rozwiązania Umowy. W takim wypadku Użytkownikowi nie przysługuje refundacja całości ani części poniesionych opłat za Usługę.

§ 5 Uprawnienia Użytkownika i licencja

 1. Użytkownikowi przysługuje prawo do:
  • bezterminowego dostępu do materiałów udostępnianych mu w ramach uczestnictwa w kursach zakupionych w ramach Serwisu internetowego;
  • bezterminowej możliwości pobrania zakupionych produktów w ramach Serwisu internetowego;
  • uczestniczenia w specjalnych promocjach i konkursach przeznaczonych dla Użytkowników Serwisu internetowego.
 2. Użytkownik zobowiązany jest do:
  • samodzielnego zaliczenia wszystkich etapów kursu;
  • samodzielnego korzystania produktów;
  • przestrzegania pozostałych postanowień regulaminu.
 3. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że wszelkie produkty i materiały udostępniane mu w ramach uczestnictwa w kursach w Serwisie internetowym stanowią wyłączną własność intelektualną Usługodawcy bądź innych właściwych podmiotów i podlegają ochronie prawnej zgodnie z obowiązującymi przepisami (w tym Ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych).
 4. Użytkownik zobowiązuje się wykorzystywać powierzone mu materiały i zawartą w nich treść wyłącznie do celów nauki własnej i nie udostępniać ich osobom trzecim bez zgody Usługodawcy lub odpowiedniego właściciela praw autorskich.
 5. W przypadku chęci wykorzystania poza Serwisem internetowym materiałów, do których Usługodawca posiada autorskie prawa majątkowe, konieczne jest uzyskanie pisemnej zgody Usługodawcy.
 6. Usługodawca zastrzega sobie prawo do okresowej aktualizacji produktów i treści oferowanych kursów, w tym modyfikowania zawartości udostępnianych kursów w ramach usługi stałej aktualizacji.
 7. W razie naruszenia postanowień niniejszego punktu Regulaminu, Usługodawca oraz właściciele praw autorskich mogą dochodzić od Użytkownika odszkodowania za ewentualne straty materialne i niematerialne wynikłe z tego naruszenia.

§ 6 Uprawnienia i odpowiedzialność Usługodawcy

 1. Usługodawca ma obowiązek rzetelnego wykonania Usługi opisanej w postanowieniach ogólnych Regulaminu na rzecz Użytkownika.
 2. Usługodawca zastrzega sobie możliwość czasowego blokowania dostępu do Serwisu internetowego w celu prowadzenia prac konserwacyjnych.
 3. Usługodawca zastrzega sobie możliwość czasowego zablokowania Konta Użytkownika bądź dostępu do wybranych Usług w przypadku stwierdzenia, że bezpieczeństwo Konta Użytkownika jest zagrożone – na przykład kiedy istnieje podejrzenie włamania się na Konto Użytkownika.
 4. Usługodawca zastrzega sobie prawo wprowadzenia dodatkowych ograniczeń w korzystaniu z Konta Użytkownika, włącznie z usunięciem Konta Użytkownika, w przypadku stwierdzenia rażącego złamania Regulaminu przez Użytkownika lub próby działania na szkodę Usługodawcy gdy ten:
  • wykorzystuje Konto Użytkownika w sposób niezgodny z Regulaminem,
  • używa lub usiłuje używać Serwisu internetowego w sposób niezgodny z jej przeznaczeniem,
  • narusza lub usiłuje naruszyć techniczne zabezpieczenia Serwisu internetowego w celu uzyskania nieautoryzowanego dostępu do zasobów informatycznych Usługodawcy.
 5. W takim wypadku Usługodawca jest uprawniony do wezwania Użytkownika do zaprzestania naruszania Regulaminu. W przypadku niezastosowania się Użytkownika do wezwania lub w przypadku braku złożenia wyjaśnień przez Użytkownika w terminie 3 dni, Usługodawca ma prawo usunąć Konto Użytkownika ze skutkiem natychmiastowym.
 6. W skutek usunięcia Konta Użytkownika z Serwisu internetowego przez Usługodawcę Użytkownik traci dostęp do wszystkich zasobów dostępnych na jego koncie założonym w Serwisie internetowym.
 7. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte świadczenie Usług, jeżeli jest to spowodowane okolicznościami niezależnymi od Usługodawcy, za które Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności, w szczególności wskutek działań lub zaniechań operatorów telekomunikacyjnych, dostawców łączy telekomunikacyjnych lub energii elektrycznej.
 8. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treści umieszczane, przechowywane lub przesyłane do Serwisu internetowego w ramach korzystania z Usług przez Użytkownika.

§ 7 Reklamacje

 1. Usługodawca na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego całkowicie wyłącza odpowiedzialność wobec Klientów (przedsiębiorców) z tytułu wad fizycznych i prawnych (rękojmia).
 2. Usługodawca ponosi odpowiedzialność wobec Kupującego na zasadach określonych w art. 556 Kodeksu cywilnego i kolejnych za wady (rękojmia).
 3. Usługodawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Brak ustosunkowania się Usługodawcy w powyższym terminie oznacza, że Usługodawca uznał reklamację za uzasadnioną.
 4. W przypadku, gdy zakupiony Produkt okaże się wadliwy, w szczególności, gdy nie uruchamia się, jest niepełny lub niezgodny z opisem zamieszczonym na stronie Sklepu Internetowego, Użytkownik może w terminie 14 dni wystąpić do Usługodawcy z reklamacją.

§ 8 Prawo do odstąpienia od umowy

 1. Postanowienia niniejszego paragrafu mają zastosowanie tylko do umów zawieranych z Kupującymi.
 2. Kupującemu zgodnie z art. 38 pkt. 13 ustawy, o której mowa w ust. 1, nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy o dostarczanie treści i produktów cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Kupującego przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

§ 9 Polityka prywatności i ochrona danych osobowych

 1. Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez Kupujących jest Usługodawca.
 2. Usługodawca zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO” oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku. Kupujący podając przy składaniu zamówienia swoje dane osobowe Usługodawcy wyraża zgodę na ich przetwarzanie przez Usługodawcę w celu realizacji złożonego zamówienia. Kupujący może w dowolnym Kupujący ma w każdej chwili możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji oraz usuwania swoich danych osobowych. Szczegółowe zasady zbierania, przetwarzania i przechowywania danych osobowych wykorzystywanych w celu realizacji zamówień przez sklep zostały opisane w Polityce prywatności, która znajduje się w tutaj.

§ 10 Zmiany oferty i promocje

 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen Usług znajdujących się w ofercie, wycofywania niektórych Usług z oferty oraz wprowadzania nowych i przeprowadzania akcji promocyjnych. Uprawnienie, o którym mowa nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych i będą one realizowane na zasadach dotychczasowych.
 2. Czas trwania każdej promocji jest ograniczony.
 3. Dokonując transakcji można skorzystać tylko z jednej promocji.
 4. Promocje w sklepie nie łączą się ze sobą. W przypadku towarów przecenionych żaden dodatkowy rabat nie ma już zastosowania. W przypadku równoległego prowadzenia kilku promocji Użytkownik decyduje, z której promocji chce skorzystać.

§ 11 Postanowienia końcowe

 1. Usługodawca nie odpowiada za utrudnienia w realizacji Usługi spowodowanej czynnikami losowymi niezależnymi od Usługodawcy (w tym czynnikami zależnymi od Użytkownika, osób trzecich lub siły wyższej).
 2. Umowę uznaje się za zrealizowaną po zakończeniu okresu 12 miesięcy przewidzianych na realizację Usługi, w trybach określonych w Regulaminie lub za porozumieniem stron.
 3. Żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Użytkownika i Kupującego. Nie może być również w ten sposób interpretowane, gdyż w przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym prawem Usługodawca deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu.
 4. O zmianach Regulaminu i ich zakresie zarejestrowani Użytkownicy będą powiadomieni drogą elektroniczną (na wskazany przy rejestracji lub zamówieniu e-mail).
 5. Aktualna wersja Regulaminu jest zawsze dostępna na stronie https://www.premium-consulting.pl/regulamin. W trakcie realizacji zamówienia oraz w całym okresie opieki posprzedażowej Użytkownika obowiązuje regulamin zaakceptowany przez niego przy składaniu zamówienia.
 6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie obowiązujące przepisy prawne. Kwestie sporne, jeśli kupujący wyrazi taką wolę, rozwiązuje się na drodze postępowania mediacyjnego przed Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej lub procesu przed sądem polubownym przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej lub na drodze równoważnych i zgodnych z prawem metod przedsądowego lub pozasądowego rozwiązywania sporów. W ostateczności sprawę rozstrzyga sąd właściwy miejscowo i rzeczowo.