pink arrow - Regulamin serwisu

REGULAMIN SERWISU

CRAFTCOM SP. Z O.O.
Adres: ul. Krańcowa 58/31, 61-036 Poznań.
Adres e-mail: biuro@premium-consulting.pl
NIP: 7822907445

www.premium-consulting.pl

Niniejszy regulamin określa zasady postępowania przy przetwarzaniu danych osobowych użytkowników Serwisu dostępnego pod adresem www.premium-consulting.pl i jest udostępniany Użytkownikom nieodpłatnie w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie za pośrednictwem serwisu internetowego.

§ 1. Definicje

  • Regulamin – niniejszy dokument,
  • Użytkownik – w rozumieniu Regulaminu jest każda osoba, odwiedzająca lub korzystająca z usług Serwisu internetowego przez przeglądarkę internetową.
  • Konto Użytkownika – jest to przestrzeń serwisu internetowego https://www.premium-consulting.pl/kokpit, dostępna dla Użytkowników po wprowadzeniu adresu e-mail i hasła, umożliwiająca m.in. dostęp do zakupionych produktów oraz zamieszczanie danych, które są wykorzystywane przez Usługodawcę na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.
  • Klient – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Usługodawcy zakupu związanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
  • Konsument – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Usługodawcy zakupu niezwiązanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
  • Kupujący – zarówno Konsument, jak i Klient.
  • Serwis – strona internetowa oraz sklep internetowy dostępne pod adresem premium-consulting.pl
  • Towar – produkty prezentowane w ramach Serwisu, przeznaczone do sprzedaży, w szczególności książki, akcesoria oraz publikacje innego rodzaju.
  • Usługa – usługi prezentowane w ramach Sklepu, przeznaczone do sprzedaży, w szczególności szkolenia i konsultacje.
  • Produkt – minimalna i niepodzielna ilość rzeczy ruchomych, która może być przedmiotem zamówienia, a która podana jest w sklepie Sprzedawcy jako jednostka miary przy określeniu jego ceny (cena/jednostka), w szczególności kursy online, webinary online i produkty cyfrowe.
  • Kurs– odpłatny Produkt Cyfrowy zawierający treści edukacyjne, udostępnione przez Sprzedawcę za pośrednictwem sieci Internet (online), zorganizowane w moduły mieszczące zestawy prezentacji, ćwiczeń, materiałów poglądowych, zapisów audio i video, połączonych w merytoryczną całość obejmującą zakres wiedzy i praktyki z dziedziny wskazanej w opisie udostępnionym w Serwisie.
  • Sprzedawca – CRAFTCOM sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, pod adresem: Krańcowa 58/31, 61-036 Poznań, NIP: 7822907445, REGON: 521253373.
  • Zamówienie – czynność podejmowana przez Kupującego, polegająca na wyborze w ramach Sklepu określonych Towarów, Produktów lub Usług, zmierzająca bezpośrednio do zawarcia z Właścicielem Serwisu Umowy Sprzedaży tych Towarów, Produktów lub Usług na warunkach wskazanych w niniejszym Regulaminie.
  • Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów, Produktów lub Usług zawarta pomiędzy Właścicielem Serwisu a Kupującym za pośrednictwem Serwisu.

§2. Informacje ogólne

 1. Właścicielem Serwisu jest CRAFTCOM sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, pod adresem: ul. Krańcowa 58/31, 61-036 Poznań, NIP: 7822907445, REGON: 521253373.
 2. Sklep internetowy dostępny pod adresem https://premium-consulting.pl/sklep/ prowadzony jest przez Właściciela Serwisu.
 3. Informacje o Towarach, Produktach lub Usługach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne oraz ceny, nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a są jedynie zaproszeniem do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 4. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego oraz warunki dokonywania w jego ramach zakupów określa niniejszy Regulamin.
 5. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:a) warunki i zasady korzystania z Serwisu oraz składania w nim Zamówień,
  b) zasady zawierania Umów Sprzedaży, których przedmiotem są określone Towary, Produkty lub Usługi oraz
  c) procedurę reklamacyjną i procedurę odstąpienia od Umowy Sprzedaży.
 6. Warunkiem korzystania z Serwisu jest zapoznanie się z treścią Regulaminu i jego akceptacja. Akceptując Regulamin Kupujący wyraża zgodę na jego wszystkie postanowienia i zobowiązuje się do ich przestrzegania.

§3. Usługi świadczone drogą elektroniczną

 1. Za pośrednictwem Serwisu, Sprzedawca zapewnia Kupującemu możliwość Zamówienia dostarczenie treści cyfrowych, kursów, konsultacji, webinarów online, a także innych produktów lub usług opisanych na stronach Serwisu.
 2. Do korzystania z Serwisu nie jest konieczne spełnienie szczególnych warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Kupującego.
  Wystarczające są:
  a) Dostęp do Internetu,
  b) Standardowy system operacyjny,
  c) Standardowa przeglądarka internetowa,
  d) Posiadanie aktywnego adresu e-mail.
 3. Kupujący nie może dokonać zakupu za pośrednictwem Serwisu anonimowo ani pod pseudonimem. Zakazane jest podczas korzystania z Serwisu dostarczanie treści o charakterze bezprawnym, w szczególności poprzez przesyłanie takich treści za pośrednictwem formularzy dostępnych w Serwisie.

§4. Składanie zamówienia w Serwisie

 1. Wszystkie ceny produktów podane na stronach Serwisu są cenami brutto.
 2. Za pośrednictwem Serwisu, Sprzedawca świadczy na rzecz Kupującego usługi drogą elektroniczną.
 3. Podstawową usługą świadczoną drogą elektroniczną na rzecz Kupującego przez Sprzedawcę jest umożliwienie Kupującemu złożenia zamówienia w Serwisie prowadzącego do zawarcia ze Sprzedawcą umowy. Do korzystania z Serwisu oraz ze świadczonych przez Sprzedającego usług konieczne jest utworzenie indywidualnego Konta użytkownika. 
 4. Usługi świadczone są drogą elektroniczną na rzecz Kupującego nieodpłatnie. Oznacza to, że samo korzystanie z Serwisu jest bezpłatne, dopiero zakup wybranego produktu wymaga poniesienia kosztów.
 5. W celu zamówienia Towaru, Produktu lub Usługi za pośrednictwem Serwisu należy wejść na stronę internetową https://premium-consulting.pl/sklep/ a następnie dokonać wyboru Towaru, Produktu lub Usługi, podejmując kolejne kroki zgodnie z komunikatami wyświetlanymi na stronach Sklepu.
 6. Celem złożenia Zamówienia konieczne jest podanie przez Kupującego następujących danych:
  a) imienia i nazwiska (a w przypadku Kupującego będącego przedsiębiorcą – imienia i nazwiska osoby składającej w jego imieniu Zamówienie),
  b) adresu dostawy (tj. ulicy, nr domu, nr lokalu, miejscowości, kodu pocztowego, kraju),
  c) numeru telefonu, oraz
  d) adresu e-mail,
  a także akceptacja Regulaminu poprzez zaznaczenia okienka oznaczonego, jako „Przeczytałem/am i akceptuję regulamin”, a następnie wysłanie Zamówienia poprzez kliknięcie przycisku „Kupuję i płacę”.
 7. Jeśli podmiotem dokonującym zakupu jest inna osoba niż Użytkownik, bądź jest nim firma lub instytucja, należy w sekcji danych fakturowych formularza zamówienia podać właściwe dane nabywcy do wystawienia faktury VAT.
 8. Istnieje możliwość edycji paragonu oraz faktury lub zmiana danych na fakturze, w przypadku ich błędnego wpisania – ale tylko po informacji wysłanej na e-mail: biuro@premium-consulting.pl. Sprawy takie rozpatrujemy w ciągu 14 dni roboczych od zgłoszenia zmian.
 9. W procesie składania Zamówienia Kupujący obowiązany jest także dokonać wyboru co do formy płatności za zamówione Towary, Produkty lub Usługi.
 10. Kupujący dokonując kliknięcia w przycisk „Kupuję i płacę”, ma świadomość iż zawarcie umowy związane jest z obowiązkiem uiszczenia należnej Właścicielowi Serwisu zapłaty.
 11. Po podaniu przez Kupującego wszystkich niezbędnych danych do złożenia Zamówienia, wyświetlone zostanie podsumowanie Zamówienia.
 12. Wysłanie przez Kupującego Zamówienia stanowi oświadczenie woli Kupującego zawarcia z Właścicielem Serwisu Umowy Sprzedaży, zgodnie z treścią niniejszego Regulaminu, z którym Kupujący powinien uprzednio się zapoznać. W razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących Regulaminu, Kupujący może skontaktować się ze Sprzedawcą.
 13. Po złożeniu Zamówienia do Kupującego zostanie wysłana wiadomość e-mail zawierająca ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.
 14. Umowę Sprzedaży traktuje się jako zawartą z chwilą otrzymania przez Kupującego wiadomości, o której mowa w ust. 13 powyżej. Umowa Sprzedaży zostaje zawarta w języku polskim w treści zgodnej z Regulaminem.
 15. Dostawa Zamówienia odbywa się po zawarciu Umowy i zaksięgowaniu wpłaty na konto Właściciela Serwisu. Koszt dostawy ponosi Kupujący w całości.

§5. Konto w Serwisie

 1. Jednocześnie ze złożeniem Zamówienia na określone Towary, Produkty lub Usługi, dla Kupującego zostanie utworzone indywidualne konto w Serwie, dostępne za pomocą loginu (adres e-mail Kupującego) oraz ustalonego przez niego hasła (zwane dalej „Kontem użytkownika”). Rejestracja w Serwisie jest warunkiem koniecznym do dokonania w nim zakupów.
 2. Dane do logowania nie są wysyłane drogą e-mailową tylko wtedy, gdy kupujący posiada już konto użytkownika w naszym Serwisie i kupił jakiś przedmiot. Wtedy dane do logowania do platformy zostają takie, jakie były. Nie są wysyłane także wtedy, gdy kupujący podaje błędny adres e-mail. W takich przypadkach należy to zgłosić na adres: biuro@premium-consulting.pl
 3. W bardzo rzadkich przypadkach, istnieje możliwość, że Kupujący nie otrzymuje danych do logowania, zwłaszcza przy zainstalowanych zaporach bezpieczeństwa, itp. – w takich przypadkach prosimy o zgłoszenie tego na adres: biuro@premium-consulting.pl – wcześniej proszę sprawdzić, czy e-mail z danymi nie trafił do folderu spam.
 4. Założenie Konta użytkownika możliwe jest poprzez wypełnienie przez Kupującego wszystkich pól formularza rejestracyjnego zamieszczonego na stronie Serwisu, oznaczonych jako wymagane.
 5. Kupujący, przy składaniu Zamówienia może wyrazić dodatkową zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Właściciela Serwisu w celach marketingowych w szczególności na otrzymywanie informacji handlowych i ofert, otrzymywania artykułów i innych bezpłatnych materiałów szkoleniowych, kodów rabatowych na wybrane produkty w sklepie online, oferty specjalne dla wybranych klientów i inne informacje handlowe. Taka zgoda może też być wyrażona w zamian za uzyskanie bezpłatnego produktu lub świadczenia. Zgodę wyraża się poprzez zaznaczenie okienka oznaczonego jako „Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych”. Kupujący może w każdej chwili wycofać taką zgodę. Wycofanie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 6. Kupujący, który dokonał Zamówienia w Serwisie, przy kolejnych zakupach może posługiwać się swoim Kontem użytkownika. W ramach Konta użytkownika, Kupujący może w szczególności śledzić status bieżących Zamówień, sprawdzać szczegóły Zamówień historycznych, a także zarządzać danymi swojego Konta użytkownika, m. in. adresami dostaw oraz zmieniać swoje hasło.
 7. Kupujący zobowiązany jest nie udostępniać swojego hasła do Konta użytkownika osobom trzecim.
 8. Właściciel Serwisu może usunąć konto użytkownika Kupującego lub pozbawić go prawa do składania Zamówień, ze skutkiem natychmiastowy, w przypadku istotnego naruszenia przez Kupującego niniejszego Regulaminu, w szczególności w przypadku gdy Kupujący podczas składania Zamówienia podał dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub naruszające prawa osób trzecich, korzysta ze Serwisu internetowego w sposób niezgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z Sieci, korzysta z Serwisu w sposób uciążliwy dla innych Kupujących oraz dla Właściciela Serwisu, udostępniania Towary, Produkty lub Usługi osobom trzecim.
 9. Kupujący oświadcza, że wszelkie dane podane przez niego w formularzu zamówienia są prawdziwe, natomiast Sprzedawca nie jest zobowiązany do weryfikowania ich prawdziwości i poprawności, choć posiada takie uprawnienie zgodnie z powyższym ustępem.

§6. Dostawa i płatność

 1. Dostępne metody płatności za zamówienie opisane są na stronach Serwisu oraz prezentowane są Kupującemu na etapie składania zamówienia.
 2. Płatności elektroniczne w tym płatności kartą płatniczą, obsługiwane są przez następujących operatorów płatności: przelewy24.pl, PayU, PayPal.
 3. Dokonując zapłaty za Towar, Produkt lub Usługę Kupujący może skorzystać z przysługujących mu kuponów rabatowych lub promocyjnych z zastrzeżeniem o niełączeniu promocji, chyba że założenia promocji są inne.
 4. Do każdego Zamówienia wystawiana jest faktura w wersji elektronicznej.
 5. Realizacja zamówienia obejmującego produkt elektroniczny następuje poprzez przesłanie na adres e-mail podany przez Kupującego w formularzu zamówienia wiadomości zawierającej instrukcję pobrania lub uzyskania dostępu do zakupionego produktu elektronicznego.
 6. Z chwilą wysyłki wiadomości, o której mowa w ust. powyżej, treści cyfrowe objęte przedmiotem zamówienia uważa się za dostarczone w całości Kupującemu.

§7. Prawa własności intelektualnej

 1. Treści zawarte w Serwisie oraz produkty elektroniczne i towary objęte są ochroną prawa autorskiego.
 2. Prawa autorskie majątkowe i osobiste co do produktów i treści dystrybuowanych za pomocą Serwisu należą do Sprzedawcy.
 3. Bezprawne rozpowszechnianie treści lub materiałów, o których mowa w ust. 1 powyżej, może skutkować odpowiedzialnością cywilną lub karną.
 4. Niedozwolone jest kupowanie przedmiotów, które współdzieli się z innymi. Kupujący zobowiązuje się wykorzystywać powierzone mu materiały i zawartą w nich treść wyłącznie do celów nauki własnej i nie udostępniać ich osobom trzecim bez zgody Sprzedawcy lub odpowiedniego właściciela praw autorskich.

§8. Prawo do odstąpienia od umowy

 1. Postanowienia niniejszego paragrafu mają zastosowanie tylko do umów zawieranych z Kupującymi.
 2. Kupującemu zgodnie z art. 38 pkt. 13 ustawy, o której mowa w ust. 1, nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy o dostarczanie treści i produktów cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Kupującego przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

§9. Certyfikaty

 1. Za każdy ukończony kurs Kupującego przysługuje certyfikat. Certyfikat to świadectwo ukończenia kursu z sukcesem.
 2. Certyfikat Kupującego dostępny jest na jego Koncie użytkownika w formie elektronicznej (plik PDF).
 3. Certyfikat otrzymuje się natychmiast po ukończeniu kursu.

§10. Zmiany oferty i promocje

 1. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany cen Usług, Produktów i Towarów znajdujących się w ofercie, wycofywania niektórych Usług, Produktów i Towarów z oferty oraz wprowadzania nowych i przeprowadzania akcji promocyjnych. Uprawnienie, o którym mowa nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych i będą one realizowane na zasadach dotychczasowych.
 2. Czas trwania każdej promocji jest ograniczony.
 3. Dokonując transakcji można skorzystać tylko z jednej promocji.
 4. Promocje w serwisie nie łączą się ze sobą. W przypadku Usług, Produktów i Towarów przecenionych żaden dodatkowy rabat nie ma już zastosowania. W przypadku równoległego prowadzenia kilku promocji Użytkownik decyduje, z której promocji chce skorzystać.

§11. Limit czasowy kursów, szkoleń i e-booków

 1. W przypadku korzystania z bezpłatnych kursów, szkoleń i e-booków – nie ma limitów czasowych, jeśli chodzi o korzystanie z wartości edukacyjnej.
 2. Kupujący złożenie Zamówienie i zawarcie Umowy Sprzedaży otrzymuje niewyłączną, odpłatną licencję na dostęp i korzystanie z Kursu na określony przedział czasowy, wyrażony w miesiącach. Przedział czasowy podawany jest każdorazowo w opisie danego Kursu (dalej; okres abonamentowy).
 3. Korzystanie z Kursu w okresie abonamentowym uzależnione jest wyłącznie od woli Kupującego – korzysta on z udostępnionych treści w dowolnie wybranym przez siebie czasie.
 4. W przypadku usunięcia Konta użytkownika przez Kupującego przed upływem okresu abonamentowego, opłata za dostęp do Kursu nie podlega zwrotowi w całości lub części.

§12. Odpowiedzialność za wady

 1. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Kupującemu i przekazania danych w związku z korzystaniem z Serwisu, Sprzedawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji danych osobowych przez osoby nieuprawnione.
 2. Sprzedawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego funkcjonowania Serwisu. Kupujący powinien poinformować Sprzedawcę o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu Serwisu.
 3. Wszelkie reklamacje związane z funkcjonowaniem Serwisu, Kupujący może zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail biuro@premium-consulting.pl. W reklamacji Kupujący powinien podać imię i nazwisko, adres do korespondencji, a także rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Serwisu. Sprzedawca będzie rozpatrywać wszelkie reklamacje w terminie do 14 dni od otrzymania reklamacji i poinformuje Kupującego o jej rozstrzygnięciu na adres e-mail składającego reklamację. 
 4. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Kupującemu treść cyfrową oraz produkty fizyczne wolne od wad.
 5. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Kupującego, jeżeli sprzedana treść cyfrowa jest wadliwa (rękojmia za wady).
 6. Jeśli Kupujący stwierdzi wadę treści cyfrowej, powinien poinformować o tym Sprzedawcę, określając jednocześnie swoje roszczenie związane ze stwierdzoną wadą lub składając oświadczenie stosownej treści.
 7. Kupujący może kontaktować się ze Sprzedawcą zarówno telefonicznie, jak również za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 8. Sprzedawca ustosunkuje się do składanej przez Kupującego reklamacji w ciągu 14 dni od dnia doręczenia mu reklamacji za pomocą takiego środka komunikacji, przy wykorzystaniu którego reklamacja została złożona.

§13. Dane osobowe i pliki cookies

 1. Administratorem danych osobowych Kupującego jest Sprzedawca.
 1. Sprzedawca jako administrator danych osobowych zobowiązuje się podjąć wszelkie konieczne środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia, w celu zapewnienia bezpieczeństwa wszystkich danych i treści przekazywanych przez Kupującego w związku z korzystaniem przez niego z Serwisu.
 2. Dane osobowe Kupujących zbierane przez administratora za pośrednictwem Serwisu zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Kupujący wyrazi na to zgodę – także w celu marketingowym.
 1. Dane osobowe Kupujących przetwarzane są zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000) [zwanej dalej: “Ustawą”]. Kupujący, który dokonał rejestracji w ramach Serwisu ma prawo wglądu do swoich danych, do ich korekty oraz żądania zaprzestania ich wykorzystywania. Dane można przeglądać oraz zmieniać po zalogowaniu do Serwisu, w ramach indywidualnego konta danego Kupującego lub poprzez kontakt z Właścicielem Serwisu pod adresem e-mail: biuro@premium-consulting.pl
 2. Szczegóły dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies znajdują się w polityce prywatności dostępnej pod adresem https://premium-consulting.pl/polityka-prywatnosci/

§14. Postanowienia końcowe

 1. Sprzedawca nie odpowiada za utrudnienia w dostępie do Produktu spowodowanym czynnikami losowymi niezależnymi od Sprzedawcy (w tym czynnikami zależnymi od Użytkownika, osób trzecich lub siły wyższej).
 2. Umowę uznaje się za zrealizowaną po zakończeniu okresu 12 miesięcy przewidzianych na realizację Usługi, w trybach określonych w Regulaminie lub za porozumieniem stron.
 3. Zdjęcia oraz wszelkie pozostałe materiały (w tym teksty, nagrania, grafiki, logotypy) zamieszczone na stronie Serwisu są własnością Właściciela Serwisu lub zostały użyte przez niego za zgodą ich właścicieli. Wykorzystywanie ich w celach komercyjnych bez zgody Właściciela jest nielegalne i zabronione zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U z 2018, poz. 1191).
 4. Żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Użytkownika i Kupującego. Nie może być również w ten sposób interpretowane, gdyż w przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym prawem Usługodawca deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu.
 5. O zmianach Regulaminu i ich zakresie zarejestrowani Użytkownicy będą powiadomieni drogą elektroniczną (na wskazany przy rejestracji lub zamówieniu e-mail).
 6. Aktualna wersja Regulaminu jest zawsze dostępna na stronie https://www.premium-consulting.pl/regulamin. W trakcie realizacji zamówienia oraz w całym okresie opieki posprzedażowej Użytkownika obowiązuje regulamin zaakceptowany przez niego przy składaniu zamówienia.
 7. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie obowiązujące przepisy prawne. Kwestie sporne, jeśli kupujący wyrazi taką wolę, rozwiązuje się na drodze postępowania mediacyjnego przed Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej lub procesu przed sądem polubownym przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej lub na drodze równoważnych i zgodnych z prawem metod przedsądowego lub pozasądowego rozwiązywania sporów. W ostateczności sprawę rozstrzyga sąd właściwy miejscowo i rzeczowo.
 8. Wszelkie spory związane z umowami zawieranymi za pośrednictwem Serwisu będą rozpatrywane Strony polubownie. W przypadku nierozstrzygnięcia sporu na drodze polubownej, spór będzie podlegać rozstrzygnięciu przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Sprzedającego.
 9. Postanowienie to nie znajduje zastosowania do Konsumentów, w przypadku których właściwość oraz jurysdykcja sądu rozpatrywane są na zasadach ogólnych.
 10. W przypadku naruszenia zapisów Regulaminu, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zablokowania dostępu do treści oferowanych przez Sprzedawcę do wyjaśnienia sprawy.
 11. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w Regulaminie. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się Regulamin obowiązujący w dacie zawarcia umowy.
 12. W razie zmiany lub unieważnienia któregokolwiek z postanowień Regulaminu decyzją kompetentnego organu lub sądu, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy i wiążą Usługodawcę oraz Klienta.
 13. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 29 kwietnia 2022 roku.
 14. Dla zamówień złożonych do 28.04.2022r. obowiązuje regulamin: https://premium-consulting.pl/regulamin-do-28042022/